სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

IVდონის აკრედიტაციის მქონე „ევროპული უნივერსიტეტის“ უნივერსიტეტი

IVდონის აკრედიტაციის მქონე „ევროპული უნივერსიტეტის“ უნივერსიტეტი ამზადებს ბაკალავრებს შემდეგ სპეციალობებში სამართალმცოდნეობა ეკონომიკა მარკეტინგი მენეჯმენტი ფინანსები საბანკო საქმე და დაზღვევა აღრიცხვა და აუდიტი ეკოლოგია, კომპიუტერული მეცნიერებები პროგრამული ინჟინერია საქმისწარმოება და საინფორმაციო საქმიანობა საწარმოო უსაფრთხოების მენეჯმენტი ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტი უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად საჭირო საბუთები განცხადება ატესტატი, ატესტატის დანართი 2 ეგზ. (დედანი) სამედიცინო ცნობა (ფ.100) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა პასპორტი დაბადების მოწმობა 10 ფოტო 3x 4, დისკით მეტი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 423 978 599 517 131; 597 516 519; 599 617 259; 599 290 097