აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

<

კატალოგი

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი

სასწავლო პროცესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი-2016 წ.

კოლეჯის 2017 – 2018 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის 2017 – 2018 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები 1. ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებულ პირებს.

პროფესიული მასწავლებლები

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი:მედიცინის დოქტორი, პროფ ნავოლის ქობულია 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის

ბიბლიოთეკა

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ბიბლიოთეკას

კოლეჯის შინაგანაწესი

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის შინაგანაწესი  შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი

კოლეჯის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2017-2023 წ.წ.

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2017-2023 წ.წ.

კოლეჯის სტრუქტურა