აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

<

წესდება

                                                               წმიდა ილია მართლის სახელობის

კოლეჯის მისია

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადება;

კოლეჯის დებულება

 შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის  დებულება მუხლი 1. ზოგადი დებულებები.

მმართველობითი საბჭოს დებულება

მმართველობითი საბჭოს დებულება თავი1. ზოგადი დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

                                                                  შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი

სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება

 ზოგადი დებულება, დებულების  მოქმედების სფერო სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება შემუშავებულია „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.